MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
Help Desk ศทส.
watermark
 
 
  นโยบายและแผน ICT   
บริการ กลุ่ม โทรภายใน เจ้าหน้าที่ URL
 • งบประมาณด้าน ICT
นผ. 7284 คุณรุ่งทิพย์  

 

  ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย   
บริการ กลุ่ม โทรภายใน เจ้าหน้าที่ URL
 • ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
บส. 7704-7 คุณพิภัทรา/ คุณภาณุพันธ์/ คุณนริศรา/ คุณสหภาพ https://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx
 • ข้อมูลรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าของไทย
บส. 7704-7 คุณพิภัทรา/ คุณภาณุพันธ์/ คุณนริศรา/ คุณสหภาพ http://www2.ops3.moc.go.th/ie/Default.aspx

 

●   ระบบงานสารสนเทศ (ภายใน)   
บริการ กลุ่ม โทรภายใน เจ้าหน้าที่ URL
 • ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์
พค. 7297 คุณณัฏฐ์ชุดา https://webmail.moc.go.th/
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พส. 7291,6420 คุณนิตยา/คุณสุทธิชัย https://www.e-less.moc.go.th/
 • ระบบ PMOC / MOC / DOC /ศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี
พน. 7294 คุณวิไลวัลย์  
 • ระบบประชุมทางไกล (Web Conference / Video Streaming) ของสป.
พน. 6673,6880 คุณคณพล/คุณธนาวุฒิ  
 • ระบบศูนย์กลางการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงพาณิชย์
พน. 7294 คุณวิไลวัลย์ http://moce-payment.moc.go.th/MOCPortal/mocmember2/frontpage.xhtml
 • ระบบ Finger Scan
นผ. 7284,6416 คุณรุ่งทิพย์/คุณไพลิน http://fingerscannew.moc.go.th

 

●   ระบบงานสารสนเทศ (ภายนอก)   
บริการ กลุ่ม โทรภายใน เจ้าหน้าที่ URL
 • ระบบเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ (MOC e-service)
      http://www.moc.go.th/
         - เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ / เว็บไซต์ขัดข้อง / ขึ้น Popup / Video พส. 7291 คุณนิตยา  
         - เกี่ยวกับการนำข้อมูล Update ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ บส. 7286,7706 คุณเมตติยา/ภาณุพันธ์  
 • ระบบเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
      http://www.ops.moc.go.th
         - เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ / เว็บไซต์ขัดข้อง /
           ระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
พส. 6394 คุณปุญชรัสมิ์  
         - เกี่ยวกับการนำข้อมูล update ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
           สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
บส. 7286,7706 คุณเมตติยา/ภาณุพันธ์  
 • ระบบสืบค้นมาตรฐานข้อมูล
บส. 7705 คุณสหภาพ https://std.moc.go.th/
 • ระบบข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์
บส. 7705-7 คุณสหภาพ/ คุณภาณุพันธ์/ คุณนริศรา https://data.moc.go.th/
 • ระบบศูนย์กิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ (MOC Event)
พน. 7294 คุณวิไลวัลย์ https://event.moc.go.th/

 

●   ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  
บริการ กลุ่ม โทรภายใน เจ้าหน้าที่ URL
 • การขอใช้ Wifi ฯลฯ / ลืม Password เข้าเครื่อง / สลิปเงินเดือน
พค. 7298 คุณนิธิพร  
 • ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์
  (อินเทอร์เน็ตกระทรวงพาณิชย์)
พค. 7298 คุณนิธิพร  

 

●   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   
บริการ กลุ่ม โทรภายใน เจ้าหน้าที่ URL
 • การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดฯ
  (เครื่องคอมฯ ขัดข้อง ฯลฯ)
พค. 7300-1 คุณสำเนา/คุณชาติชาย  

 คะแนนโหวต :