MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
งานธุรการ (ธก.)
watermark

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานธุรการ (ธก.)

  • ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
  • อำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการ การเงินต่าง ๆ
  • บริหารจัดการงานบุคคล และการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
  • บริหารจัดการครุภัณฑ์สำนักงาน การเบิกจ่ายวัสดุ งานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรงานธุรการ (ธก.)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภายใน

นางภัททิยา วะระทรัพย์

 

หัวหน้างานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

6391

 

นางสาวทัศนีย์ ปะโมนะกัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

6419

นายธีระ  สุวรรณสุขโรจน์

พนักงานพิมพ์ดีด ส4

7285

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar