MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ (พบ.)
watermark

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ (พบ.)

  • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบ ประมวลผล และพัฒนาระบบงานข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานและภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการให้บริการ
  • บริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยให้มีความพร้อมใช้งาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประสาน พัฒนา กำหนดมาตรฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดมาตรฐานและบริหารจัดการข้อมูลเปิดของกระทรวง
  • บริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงและเว็บไซต์กระทรวง
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
  • จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

 

 

บุคลากรกลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ (พบ.)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 ภายใน

นางเมตติยา มหารมณ์  

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ
     นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

7286

นางพิภัทรา เอี่ยมประเสริฐ    

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

7704

นายภาณุพันธ์ เชื้อแถว

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

7706

นางสาวนริศรา กาฬมาตย์    

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

7707

นายสหภาพ เสริฐผล

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

7705

 

ระบบงาน/ งาน กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ (พบ.)
1. ระบบงานข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
2. ระบบสืบค้นมาตรฐานข้อมูล
3. ระบบข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์
4. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar