MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายกลางกระทรวง (พค.)
watermark

 

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายกลางกระทรวง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 ภายใน

นางรุ่งทิพย์ กลางคาร  
 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายกลางกระทรวง
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

7288
 

นางนัทธินี ธีรพรวงษ์งามดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

6413 

นางสาวณัฏฐ์ชุดา พิยะ   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

7297

นางสาวนัยรัตน์ อารีประยูรกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

7319

นายสำเนา พันธุ์โสม เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน 7300
นายชาติชาย จันฤาไชย เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน 7301
นางสาวนิธิพร บัณฑิตโรจนฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างเหมาบริการ) 7298

 คะแนนโหวต :