MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
แผงผังโครงสร้าง
watermark

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ กลุ่มนโยบายเเละแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (นผ.) กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายกลางกระทรวง (พค.) กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ (บส.) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (พน.) กลุ่มพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พส.) งานธุรการ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar