MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มนโยบายเเละแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (นผ.)
watermark
 
 

 

เพิ่มเพื่อน 

 

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภายใน

 นางสาววิไลวัลย์ โพนสัย
 

     หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

7284
 

นายนพดล แก้วคำ

     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

6392

 นางสาวไพลิน พิพัฒน์กุลชีวิน

     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

6416

 นางสาวณาตยา เที่ยงตรง

     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

7282

นางเนตรนภา ศรีอำไพ

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7295

นางสาวฐิติยา ศรีทิพย์

     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

6400คะแนนโหวต :