MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ (บส.)
watermark
 

 

 บุคลากรกลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภายใน

นางเมตติยา มหารมณ์

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ
     
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

7286

 

นางพิภัทรา เอี่ยมประเสริฐ

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

7704

นายภาณุพันธ์ เชื้อแถว

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

7706

นางสาวนริศรา กาฬมาตย์

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

7707

 นายสหภาพ เสริฐผล

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

7705

 

ระบบงานกลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ
1. ระบบงานข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
2. ระบบสืบค้นมาตรฐานข้อมูล
3. ระบบข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์คะแนนโหวต :