MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
งานธุรการ
watermark

 

บุคลากรงานธุรการ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภายใน

นางภัททิยา วะระทรัพย์

 

หัวหน้างานธุรการ
   
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

6391

 

นางสาวทัศนีย์ ปะโมนะกัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

6419

นายธีระ  สุวรรณสุขโรจน์

เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3

7285

 คะแนนโหวต :